Psikolojik testler ve ölçekler, kişilerde belirli bir durumun ve/veya özelliğin var olup olmadığını ve ne ölçüde var olduğunu değerlendirmek üzere kullanılmaktadır. Testler ve ölçekler tek başına kişiye tanı koydurmazken, farkındalığın artmasına katkı sağladığı gibi psikolog için de kişiyle ilgili ipucu oluşturur.

Ölçekler bireyin kendi ifadesine dayalı iken, testler uzman tarafından uygulanan ve yorumlanabilen ölçüm araçlarıdır. Bu testler alanınde yetkin bir psikolog tarafından uygulandığında, testin sonucu uzman tarafından yorumlanabilir ve ayrıca tanıya yönelik belirteç olabilir.

Mini Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nde; WISC-R, WISC-IV, ZPT, CAS, Denver- II, MMPI başta olmak üzere, bilimsel geçerlik ve güvenirliğe sahip test ve ölçekler alanında uzman psikologlar tarafından uygulanır ve değerlendirilir.


 1. WISC-R - Zeka Testi

  WISC-R Zeka Testi, 6 – 16 yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerilerini değerlendirmeyi amaçlayan ve yetkin kişiler tarafından bireysel olarak uygulanan klinik bir ölçme aracıdır. Türkiye’de uygulanan zeka ve yetenek testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan testtir. Alt testlerinde farklı yetenek alanlarından örnekler bulunur, yorum ve puanlama kriterleri belirgindir, psikometrik özellikleri temin edicidir. Bu özellikleri dolayısıyla zeka ve yetenek ölçümü amacıyla uzmanlar tarafından en sık tercih edilen testtir.

  WISC-R Zeka Testi sonuçları bireyi tanıma anlamında oldukça önemli ipuçları verebilmektedir. WISC-R Zeka Testi sonuçları bireyin zeka düzeyini ve özelliklerini, bireyin geliştirmesi gereken ya da üstün olan becerilerini ortaya çıkaran en güvenilir testtir. Bu sebeple WISC-R test sonuçları devlet kurumlarında da (okul, hastane vb.) geçerliliğini korur.

  WISC-R Zeka Testi uygulandıktan sonra sonucu üstün zeka olarak ortaya çıkan birey için ilgi alanları ve üstün olan becerilerine yönelik eğitim planı oluşturulabilir. Aynı şekilde zeka düzeyi sınırın altında ve geride olan bireyler için de geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek yine özel bir eğitim planı oluşturulabilir. Bahsi geçen her iki durum için de devletin sunduğu ücretsiz özel eğitim imkanlarından yararlanılabilir.Tüm bunlara ek olarak dikkat eksikliği, hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü gibi durumların da tanısı değilse dahi şüphesi WISC-R sonuçlarından elde edilebilmektedir.

 2. WISC-IV - Çocuklar için Zeka Ölçeği

  WISC-IV, 6 – 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel becerilerini değerlendirmeyi amaçlar. Yetkin kişilerce bireysel olarak uygulanan klinik bir ölçme aracıdır. WISC-IV Zeka Testi yapılarak çocuğu, hem kendi içinde hem de yaşıtlarına göre değerlendirme olanağı elde edilir. Bununla birlikte çocuğun güçlü ya da desteklenmesi gereken becerileri ortaya çıkarılır ve bunlara yönelik  gerekli çalışmayı yapabilmek amacıyla veriler elde edilir. WISC-IV, klinik alanda çocuklar için yaygın olarak kullanılan WISC-R ‘ın güncellenmiş halidir. WISC-R’ın uyarlama yapılmasının üzerinden geçen yıllar nedeni ile yeni neslin/günümüz çocuklarının zihinsel gelişimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini yansıtamayacağı ve elde edilen sonuçların güvenilir olmayabileceği düşüncesiyle yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur. WISC-IV, klinik ve eğitim alanında çocuklarla çalışma, danışmanlık yapma ve planlama için alanda kullanılan en güvenilir ölçüm aracı olarak kabul görmektedir.

 3. ZPT - Zihin Performans Testi

  ZPT (Zihin Performans Testi), 4 yaştan itibaren yetişkinlere dek her yaş grubundan bireylerin zihin performans düzeylerini belirlemek için uygulanan, Türkiye’de kontrol gruplarıyla akademik çalışmaları yapılmış zihinsel bir yetenek testidir. Uygulama süresi 30 ile 90 dakika arasında değişen bu test sonucunda; bireylerin dikkat, konsantrasyon, hafıza, mantık-muhakeme, işlem hızı ve bilişsel performanslarına dair sonuçlar elde edilir. Puanlaması bahsi geçen her bilişsel beceri için 0 ile 100 arasında değişen ZPT (Zihin Performans Testi), beş eşdeğer testten oluşmaktadır (ZPT-1, ZPT-2, ZPT-3, ZPT-4, ZPT-5). Bu testlerden ilki değerlendirme amacıyla ön test olarak, diğer dördü ise 3 aylık periyotlar halinde GETAP programının uygulanmasının ardından takip testi olarak tekrar edilmektedir. Test sonunda beceriler özelinde grafiklerle sonuç raporlandırılır ve paylaşılır.

 4. CAS - Bilişsel Değerlendirme Testi

  CAS (Cognitive Assessment System / Bilişsel Değerlendirme Testi), Pass Teorisi temel alınarak 5-17 yaşları arasındaki bireylerin planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş 4 ölçek ve 12 alt testten oluşur. Test uygulaması 1-2 saat sürmektedir.

  Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, duygusal bozukluklar, üstün zeka, öğrenme güçlüğü, zihinsel engel, travmatik beyin hasarı veya planlama problemlerinin olup olmadığının belirlenmesinde ve başarının önceden kestirilmesinde CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) uygulanmakta ve kullanılmaktadır.

  CAS ile aynı zamanda çocukların akademik başarılarının önceden kestirilebilmesi hedeflenir. Dört PASS teorisi kapsamında oluşturulan dört ölçeğin her biri akademik performansın özel alanlarındaki başarı ve başarısızlıklarla ilişkin sonuçlar verir. Tam Ölçek Standart Puanı, temel başarının önceden belirlenmesinde en iyi göstergedir. Dört PASS ölçeğinin her birine ait standart puanlar da akademik performansın özel alanları ile ilişkilidir.

 5. Denver-II - Gelişim Testi

  0-6 yaş grubundaki çocuklara uygulanır. Çocukta gelişimsel bir sorun var olup olmadığını tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına göre sahip olması beklenen birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli görülebilecek durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları gözlemlemek ve takip edebilmek için kullanılan 116 madde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.

 6. MMPI - Çok Yönlü Kişilik Envanteri

  Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri - MMPI Testi, uzmanlar tarafından, çoğunlukla psikolojik bozuklukları değerlendirmek, tanı ve teşhis koymak ya da tedavi sonrası tedavinin etkililiğini değerlendirmek için kullanılan bir testtir.

  Bununla birlikte herhangi bir psikolojik zorluk yaşamayan bireylerin kişilik özelliklerini tespit etmek amacıyla; evlenmeyi düşünen çiftlerin kişiliklerinin birbirlerine uyup uymadıklarını analiz etmede, kişilik tipleri ve kişilik bozukluklarını tespit etmede, özellikle yanlış seçme ve işe alım sonucu şirket için risk faktörü yüksek olan pozisyonlara işe alınacak kişilerin işe uygunluğunu analiz etmekte, ceza ve velayet anlaşmazlıklarını çözmek için yargılamalarda etkin bir tarama aracı olarak kullanılmaktadır.

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için
daha fazla bekleme!

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için daha fazla bekleme!